مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEWB

A New player

NEWB در بازی های کامپیوتری به معنای بازیکن جدید هست.
NEWB
ارسال نظر

ارسال نظر