مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MRP

Material Requirements Planning

برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP) روشی است که با یک پیش بینی برای تقاضای محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به انواع اجزا مورد نیاز، نیاز های کمی دقیق و زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید تعیین میکند.
MRP
ارسال نظر

ارسال نظر