مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFLT

مخفف عبارت AFLT

Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
MLS

مخفف عبارت MLS

multi layer switch
ام ال اس به معنای سوئیچ چند لایه میباشد...
ASCE

مخفف عبارت ASCE

American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن تخصصی...
CBD

مخفف عبارت CBD

Central Business District
در کشورهای مختلف عبارات گوناگونی برای...
CBI

مخفف عبارت CBI

Central Bank of the Islamic Republic of Iran
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ...