مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTA

Basic Trading Area

یک ناحیه جغرافیایی از ادغام جمعیت و اقتصاد ( چندین بخش مجاور ) که توسط Rand Mc Nally commercial Attas تعریف شده است . BTAs , FCC را بصورت مرزهای جغرافیایی برای مجوزهای ( طیف ) فرکانس رادیویی ( 1900مگاهرتز ) PCs به کار می گیرد که در اواسط سال1990 به مزایده گذاشته شد . برخی قسمت های باند pcs بصورت MTAs ( نواحی تجارت مرکزی ) به مزایده گذاشته شد که هر کدام شامل چندین BTAs است . سایر باندها مانند باند سلولی ( 850 / 800 مگاهرتز) در عوض از تقسیمات جغرافیایی MSA و RSA استفاده می کنند .
BTA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود