مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CVC

Central venous catheter

کاتترگذاری سیاهرگ مرکزی
CVC
ارسال نظر

ارسال نظر