مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CLO

Chief Learning Officer

مدیر ارشد آموزش
CLO
ارسال نظر

ارسال نظر