مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSO

Chief Sales Officer

مدیر ارشد فروش
CSO
ارسال نظر

ارسال نظر