مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف L

Low

عبارت L بر روی دنده ماشین، به معنای کم می‌باشد. در واقع زمانی که نیاز به دنده سنگین دارین ( به طور مثال سربالایی یا سراشیبی )، باید دنده ماشین روی حالت L باشد. در این صورت ترمزی برای موتور ماشین فعال می‌گردد.
L
ارسال نظر

ارسال نظر