مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POS

Point Of Sale

POS عبارت است از دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود (تراکنش)
POS
ارسال نظر

ارسال نظر