مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف C&F

Cargo & Freight

بهای کالا در مبدا + هزینه های بسته بندی و حمل تا مقصد برعهده فروشنده است
C&F
ارسال نظر

ارسال نظر