مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BPR

مخفف عبارت BPR

Business Process Reengineering
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)...
PSI

مخفف عبارت PSI

Pollutant Standards Index
شاخص آلودگی هوا یا (PSI) معیاری برای...
SI

مخفف عبارت SI

International System of Units
سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها که...