مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPR

Business Process Reengineering

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) یک نگرش مدیریتی برای پیشرفت به وسیله افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای موجود در سازمان. کلید BPR لوح سفید می‌باشد.

تفکر مجدد بنیادین و طراحی مجدد اساسی فرآیندهای کسب و کار برای دست یافتن به اصلاحات چشمگیر در موارد حساس و سنجش هم‌زمان کارایی پارامترهایی مانند هزینه‌ها؛ کیفیت؛ خدمات و سرعت.
BPR
ارسال نظر

ارسال نظر