مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSI

Pollutant Standards Index

شاخص آلودگی هوا یا (PSI) معیاری برای سنجش آلودگی هواست.
PSI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود