مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HZ

Hertz

هرتز یکای سنجش بسامد در سیستم آحاد SI است و برابر است با cycle/s و یا s-1. ‫این واحد به یاد فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز، هرتز نامیده شده است.
HZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود