مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CASR

مخفف عبارت CASR

Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...
TI

مخفف عبارت TI

Transparency International
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی...
IRSS

مخفف عبارت IRSS

Iranian Remote Sensing Society
انجمن سنجش از دور ایران اهداف - گسترش و...
FLOPS

مخفف عبارت FLOPS

FLoating point OPerations per Second
فلاپس به معنی عملیات شناور هر نقطه در...
NIST

مخفف عبارت NIST

National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...
ISC

مخفف عبارت ISC

Islamic Science Citation
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) یک...