مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FLOPS

FLoating point OPerations per Second

فلاپس به معنی عملیات شناور هر نقطه در ثانیه، مقیاسی برای سنجش کارائی پردازشگر رایانه‌هاست.
FLOPS
ارسال نظر

ارسال نظر