مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACPI

مخفف عبارت ACPI

Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
XBRL

مخفف عبارت XBRL

eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان...