مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AILLF

مخفف عبارت AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...
TELLSI

مخفف عبارت TELLSI

Teaching English Language & Literature Society of Iran
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران...
گاج

مخفف عبارت گاج

گروه آموزشی جوکار
گروه آموزشی جوکار، گاج یک شرکت ایرانی...
ILI

مخفف عبارت ILI

Iran Language Institute
موسسه علمي آموزش زبان هاي خارجي وابسته...