مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف i.e.

id est

کلمه i.e. بیشتر در مقالات یا مستندات بکار برده می‌شود. معنای آن به عبارت دیگر هست. برای مثال زدن در انتهای جملات کاربرد دارد.
این عبارت به زبان لاتین مخفف شده id est و به زبان انگلیسی به معنای That Is هست.
i.e.
ارسال نظر

ارسال نظر