مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDF

مخفف عبارت RDF

Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF)...
WSDL

مخفف عبارت WSDL

Web Services Description Language
زبان توصیف خدمات وب به توصیف کامل خدمات...
AILLF

مخفف عبارت AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...