مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OWL

مخفف عبارت OWL

Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...
SGML

مخفف عبارت SGML

Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری...