مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAID

Redundant Array of Independent Disks

آرايه‌ پشتيبان ديسک‌‌هاي مستقل یا پیکربندی هارد دیسک است. البته معني لغتي آن در انگليسي، يورش است. اين مفهوم بار اول در سال 1987، توسط تيمي سه نفره در دانشگاه کاليفرنيا البته با نام آرايه ديسک‌‌هاي پشتيبان ارزان Inexpensive به جاي Independent مطرح شد.
RAID
ارسال نظر

ارسال نظر