مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISAM

Indexed Sequential Access Method

روش دستیابی ترتیبی شاخص‌دار (رویه‌ای برای مرتب کردن و بازیابی داده‌ها)
این رویه از یک سری شاخص‌ها که محل قرار گرفتن رکوردها روی فایل دیسک را شرح می‌دهد، استفاده می‌کند.
ISAM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود