مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDA

Hard Disk Assembly

اسمبلی دیسک سخت
HDA
ارسال نظر

ارسال نظر