مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAM

Sequential Access Method

روشی برای ذخیره و بازیابی داده روی یک فایل دیسک.
SAM
ارسال نظر

ارسال نظر