مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KGB

مخفف عبارت KGB

Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti
کِی‌جی‌بی (KGB) مخفف نام اداره اطلاعات...
CSA

مخفف عبارت CSA

Confederate States of America
ایالات مؤتلفهٔ آمریکا (CSA) که در فارسی...
SLE

مخفف عبارت SLE

Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک...
CFDA

مخفف عبارت CFDA

Catalog of Federal Domestic Assistance
کاتالوگی از فدرال کمک های داخلی...
IPN

مخفف عبارت IPN

Infectious Pancreatic Necrosis
فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های...
ETC

مخفف عبارت ETC

Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای است از...
DHS

مخفف عبارت DHS

Department of Homeland Security
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا...