مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHS

Department of Homeland Security

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا یکی از پانزده وزارتخانهٔ دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.
DHS
ارسال نظر

ارسال نظر