مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFDA

Catalog of Federal Domestic Assistance

کاتالوگی از فدرال کمک های داخلی
CFDA
ارسال نظر

ارسال نظر