مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
IPPF

مخفف عبارت IPPF

International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...
BGP

مخفف عبارت BGP

Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی (BGP)...
FEMA

مخفف عبارت FEMA

Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...
UPVC

مخفف عبارت UPVC

Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC) این...
NIC

مخفف عبارت NIC

National Intelligence Council
شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در میان...