مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALF

مخفف عبارت ALF

Animal Liberation Front
جبههٔ آزادی بخش حیوانات که به اختصار...
PETA

مخفف عبارت PETA

People for the Ethical Treatment of Animals
بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر...
HRW

مخفف عبارت HRW

Human Rights Watch
دیدبان حقوق بشر نام یک سازمان غیر دولتی...
HRM

مخفف عبارت HRM

Human Resources Management
مدیریت منابع انسانی، عبارت است از...
QU

مخفف عبارت QU

Quinnipiac University
دانشگاه کوینیپیاک (QU) یک دانشگاه خصوصی...
DDU

مخفف عبارت DDU

Delivered Duty Unpaid
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض...