مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PETA

People for the Ethical Treatment of Animals

بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات که به اختصار PETA نامیده می شود یک سازمان آمریکایی حامی حقوق حیوانات است که در ویرجینیا قرار دارد و توسط اینگرید نوکیرک رهبری می شود.
PETA
ارسال نظر

ارسال نظر