مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CRC

مخفف عبارت CRC

Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...
DRM

مخفف عبارت DRM

Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته...
OSCE

مخفف عبارت OSCE

Organization for Security and Co-operation in Europe
سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین...
CN

مخفف عبارت CN

Commonwealth of Nations
تحادیه کشورهای همسود یا مشترک المنافع...
UDHR

مخفف عبارت UDHR

Universal Declaration of Human Rights
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان...
UNHRC

مخفف عبارت UNHRC

United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از...
UNESCO

مخفف عبارت UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل...