مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری به اختصار تریپس موافقتنامه‌ای بین‌المللی است که بوسیله سازمان تجارت جهانی (WTO) مدیریت می‌شود و حداقل استاندارد‌های جهانی را برای قوانین مربوط به انواع مالکیت فکری در کشورهای عضو WTO تعیین می‌کند[.
TRIPS
ارسال نظر

ارسال نظر