مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VHTR

مخفف عبارت VHTR

Very High Temperature Reactor
راکتور پیشرفته گاز سرد یا راکتورهای...
DPMA

مخفف عبارت DPMA

Data Processing Management Association
بزرگترین انجمن تخصصی در زمینه مدیریت...