مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QOS

Quality Of Service

یک سرویس جهت بهبود کیفیت ارتباطات می باشد.
هم راه حلهای سخت افزاری و هم راه حلهای نرم افزاری متداولی دارد. مهمترین عملیاتی که سرویس های QOS انجام می دهند، اولویت بندی کردن بسته های اطلاعاتی هستش.
QOS
ارسال نظر

ارسال نظر