مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCM

—Supply Chain Management

مديريت زنجيره تامين، عبارت است از فرايند يكپارچه سازى فعاليت‌هاى زنجيره تامين و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طريق بهبود و هماهنگ سازى فعاليت‌ها در زنجيره تامين توليد و عرضه محصول
SCM
ارسال نظر

ارسال نظر