مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FLOSS

Free and Open Source Software

نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (یا FLOSS، F/OSS، FOSS)، نرم‌افزاری است که به‌منظور تامین حق کاربران برای مطالعه، تغییر، و بهبود طراحی آن، با دردسترس‌بودن کد مبدأ نرم‌افزار، به‌شکل آزاد پروانه‌دار گشته است.

FLOSS
ارسال نظر

ارسال نظر