مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IO

مخفف عبارت IO

British Indian Ocean Territory
مخفف کشور قلمرو اقیانوس هند بریتانیا...
MI6

مخفف عبارت MI6

Military Intelligence Section 6
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا...