مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IO

British Indian Ocean Territory

مخفف کشور قلمرو اقیانوس هند بریتانیا
IO
ارسال نظر

ارسال نظر