مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGA

Appropriate for Gestational Age

مناسب برای سن باروری (AGA) بچه‌هایی هستند که وزن تولدشان بالای ۱۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروی و زیر ۹۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروری باشد.
AGA
ارسال نظر

ارسال نظر