مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...
سادا

مخفف عبارت سادا

سازمان اسلامی دانشجویان ایران
سازمان اسلامی دانشجویان ایران...
بتاجا

مخفف عبارت بتاجا

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران...
ع.س

مخفف عبارت ع.س

عقیدتی سیاسی
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز مانند سایر...
ساحفاجا

مخفف عبارت ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی...