مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRINN

مخفف عبارت IRINN

Islamic Republic of Iran News Network
شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران (IRINN) که...
CCA

مخفف عبارت CCA

Combatant Clergy Association
جامعهٔ روحانیت مبارز استان تهران که به...