مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات آزمایش خون

PDW
مخفف عبارت PDW
Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع...
MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگلوبين...
MCH
مخفف عبارت MCH
Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط...