مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCHC

Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration

MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگلوبين در سلول قرمز است. اين اندكس گلبول سرخ با ميزان رنگدانه هموگلوبين مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ را هايپركروم و يا هيپوكروم مي گويند.
MCHC
ارسال نظر

ارسال نظر