مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCV

Mean Corposcular Volume

MCV به ميانگين حجم گلبولهاي سرخ خون اشاره دارد.
MCV
ارسال نظر

ارسال نظر