مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TIBC

Total Iron-Binding Capacity

آزمایش ظرفیت کل اتصال به آهن (T.I.B.C): غلظت آهن سرم بیانگر Fe3+ متصل به ترانسفرین است و شامل آهن سرم به شکل هموگلوبین آزاد نمی‌شود. به طور طبیعی تنها حدود یک سوم محل­های اتصال آهن توسط Fe3+ اشغال می‌شوند.آهن سرم در کم‌خونی‌های سیدروبلاستیک، هپاتیت، نکروز حاد کبد، هموسیدروز، کم‌خونی‌های همولیتیک (بخصوص تالاسمی)، هموکروماتوز و درمان نامناسب با آهن افزایش پیدا می کند.
TIBC
ارسال نظر

ارسال نظر