مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BEP

Break-Even Point

نقطه ای که کل هزینه های یک عملیات معادل ارزش یا درآمد فعلی آن است.
BEP
ارسال نظر

ارسال نظر