مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P2P

Peer to Peer

معاملات نظیر به نظیر
P2P
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود