مخفف کلمه P2P


( Peer to Peer ) معاملات نظیر به نظیر
P2P

بازگشت به صفحه قبل