مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف P2P

Peer to Peer

Point to Point

Person to Person (chat)

Pay to Play

Procure-To-Pay

Physical to Physical (computer migration)

Peak to Peak (various locations)

Power to the People

Partner to Partner (networking)

Police to Police (software)

Programmer to Programmer

Phenyl-2-Propanone

Physical to ProLiant (computing)

Phenylacetone (chemistry)

Path to Profitability

Permission to Proceed (customs)

Payed to Play (gaming)

Path to Progress

Pollution Prevention Plan

Phenyl 2 Propanol

People to People Programs (Spokane, WA)

Product-to-Person (picking; logistics)

Prepared to Preach

Purchase to Pay/ment

Phenoxy 2 Propane

Phenyl 2 Pentanone